De algemene voorwaarden van We Move Sports

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Account: de persoonlijke digitale omgeving op de website waar gebruiker toegang tot heeft, teneinde gebruik te maken van de dienst.

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Content: het geheel aan informatie dat door wemovesports.nl via de website aan gebruiker ter beschikking wordt gesteld, waaronder begrepen maar niet beperkt oefeningen, trainingen, video’s, afbeeldingen en teksten.

Dienst: de gebruikers omgeving op wemovesports.nl. Het aangeboden online platform waarop gebruikers kunnen inloggen en gebruik kunnen maken van de aangeboden functionaliteiten.

Gebruiker / opdrachtgever: de natuurlijke persoon die een account heeft aangemaakt voor het gebruik van de dienst. Dit kan een individuele trainer of coach zijn maar ook een vertegenwoordiger van een vereniging of instelling.

Opdrachtnemer: We Move Sports

Intellectueel eigendom: Alle rechten van intellectuele of industriële aard met betrekking tot de dienst en de website alsmede de via de website openbaar gemaakte content.

Overeenkomst: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen We Move Sports, hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Website: het platform van de wemovesports.nl dat via de website gebruikersomgeving op wemovesports.nl en onderliggende pagina’s beschikbaar is.

Artikel 2. Algemeen

 1. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen We Move Sports, hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 1. 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door Opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.
 1. 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 1. 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 1. 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 1. 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 1. 7. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 2. 8. Eventuele prijsverhogingen worden door We Move Sports 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.
  1. a. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft het lid het recht om de overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het eventueel teveel betaalde lidmaatschapsgeld wordt terugbetaald.
  2. b. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 4 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het prijsindexcijfer voor prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW.

Artikel 3. Toegang tot de dienst

 1. 1. Gebruiker krijgt toegang tot de dienst door een account te registreren op de manier zoals omschreven op de Website. Gebruiker krijgt na registratie toegang tot de dienst na het aanmaken van de specifieke gebruikersomgeving voor de gebruiker.

 

 1. 2. Gebruiker staat in voor de juistheid van de gegevens die vereist zijn voor de registratie van het account.

 

 1. 3. Gebruiker verklaart tenminste de leeftijd van 16 (zestien) te hebben bereikt. Gebruiker die de leeftijd van 16 (zestien) niet heeft bereikt verklaart voor het registeren van het account en het gebruik van de dienst uitdrukkelijke toestemming te hebben van ouders of voogd van gebruiker.
 2.  

Artikel 4. Gebruik van de dienst

 1. 1. De Dienst bestaat eruit dat Gebruiker toegang krijgt tot de Website, waarop gebruiker oefeningen en video’s kan gebruiken voor het geven van trainingen.

 

 1. 2. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden en voor de duur van het account, verleent wemovesports.nl aan Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om van de dienst, inclusief de website en de content gebruik te maken.

 

 1. 3. Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden mogen de activiteiten van gebruiker in het kader van de dienst, waaronder mede het gebruik van de website en de communicatie met andere via de dienst niet:
  • op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn;
  • virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de website en/of de computersystemen van de dienst te omzeilen;
  • bestaan uit het gebruik van enige soft- en/of hardware matige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden), voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de dienst toegankelijke gemaakte content, dan wel om de Website op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;
  • een commercieel of promotioneel karakter hebben, tenzij wemovesports.nl hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;
  • in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden, de privacy policy van wemovesports.nl, of enige geldende wet- en/of regelgeving;
  • inbreuk maken op de rechten van wemovesports.nl en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectueel eigendom en rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
  • op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn;
  • de belangen en goede naam van wemovesports.nl kunnen schaden.

Artikel 5. Beschikbaarheid van de dienst

 1. 1. wemovesports.nl levert de dienst op basis van een inspanningsverplichting. wemovesports.nl geeft geen garantie dat de website en de dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk zijn. wemovesports.nl is tegenover gebruiker op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de dienst.

 

 1. 2. Gebruiker is verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn voor het gebruik van de dienst.

 

 1. 3. wemovesports.nl is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens gebruiker, de dienst, de website en/of de content of onderdelen daarvan (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien dat in haar opvatting noodzakelijk is.

 

 1. 4. wemovesports.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diensten die door derden worden aangeboden in het kader van de website en de dienst.

Artikel 6. Betaling

 1. 1. Voor het gebruik van de Dienst kan Gebruiker een periodieke of eenmalige vergoeding verschuldigd zijn op basis van de door wemovesports.nl vastgestelde tarieven en andere afspraken. De tarieven worden uitgedrukt in Euro (EUR). Tenzij anders aangegeven zijn alle tarieven inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
 1. 2. Het tarief is gebaseerd op het door de gebruiker opgegeven totaal aantal lidmaatschappen. Er kan slechts 1 lidmaatschap per sport, per gebruiker worden aangeschaft.
 1. 3. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting, geldt dat wemovesports.nl gerechtigd is op een termijn van ten minste 1 maand de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien gebruiker niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, kan gebruiker het account beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.
 1. 4. Betaling vindt plaats op de manier zoals omschreven op de website. Indien een periodieke betaling is overeengekomen en/of niet per automatisch incasso wordt of kan worden betaald, betaalt gebruiker binnen de termijn die op de factuur is vermeld. Indien geen betalingstermijn is vermeld of anderszins schriftelijk overeengekomen, geschiedt de betaling binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.
 1. 5 Indien na het verstrijken van de termijn door wemovesports.nl nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is gebruiker direct in verzuim, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment van verzuim is gebruiker over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien gebruiker na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan wemovesports.nl de vordering uit handen geven. In dat geval komen alle door wemovesports.nl gemaakte kosten in verband met te late betalingen ten laste van gebruiker. Deze kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, met na de eerste keer verzuim een minimum bedrag van EUR 10,- en bij een tweede keer verzuim een bedrag van EUR 25,- + de kosten voor het lidmaatschap .
 1. 6. Ingeval van verzuim is wemovesports.nl gerechtigd de toegang tot het account en het gebruik van de dienst met onmiddellijke ingang te beëindigen dan wel op te schorten of te beperken tot het moment waarop aan de betalingsverplichting is voldaan.
 2. 7. Klachten met betrekking tot facturen en/of dienstverlening schorten de betalingsverplichting niet op
 3. 8. Lifetime acces staat voor 99 jaar. We werken met tientallen trainers en coaches samen welke content aanleveren op onze website. Mocht een trainer of coach de content om wat voor reden dan ook willen verwijderen of We Move Sports moet om beleidsredenen of juridische redenen oefeningen verwijderen, dan kan het zijn dat het aanbod wordt verkleind. In dit geval is We Move Sports niet aansprakelijk voor de hoeveelheid oefenstof welke online staat, waar op dat moment gebruik van kan worden gemaakt volgens het lidmaatschap.

Artikel 7. Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

 1. 1. wemovesports.nl, zijn personeel en/of voor wemovesports.nl werkzame personen zullen de door gebruiker verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. wemovesports.nl conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.

 

 1. 2. Gebruiker geeft wemovesports.nl volledige toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met de registratie van het account of het gebruik van de dienst.

Artikel 8. Intellectueel Eigendom

 1. 1. Het Intellectueel Eigendom berust bij wemovesports.nl en/of haar lidmaatschap houders. Niets in de Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige rechten over te dragen aan gebruiker.

 

 1. 2. Het door in het kader van de overeenkomst Opdrachtnemer geleverde blijft eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

 

 1. 3. Het door Opdrachtnemer geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

 

 1. 4. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Opdrachtnemer veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Opdrachtnemer ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Opdrachtnemer gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Opdrachtnemer bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

 

 1. 5. Voor zover niet expliciet toegestaan op basis van de Algemene Voorwaarden mag gebruiker niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van wemovesports.nl:
 2. – (onderdelen van) de dienst, de website en/of content op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook (doen) downloaden, kopiëren, overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden;
 3. – substantiële delen van de website en/of content opvragen of hergebruiken of herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de website en/of content opvragen of hergebruiken zoals bedoeld in de databankenwet;
 4. – kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectueel Eigendom verwijderen, onleesbaar maken, verbergen of wijzigen;
 5. – domeinnamen, merken of Google Adwords registreren die te maken hebben met de dienst.

Artikel 9. Garanties en vrijwaringen

 1. 1. De dienst bevat slechts de functionaliteiten, content en overige eigenschappen zoals gebruiker deze aantreft op het moment van gebruik.

 

 1. 2. wemovesports.nl geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en juistheid van de content en de dienst, tenzij anders is bepaald in de Algemene Voorwaarden. wemovesports.nl is niet verplicht om bepaalde Content op verzoek toe te voegen.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

In het geval dat wemovesports.nl voor schade aansprakelijk is jegens gebruiker, is de aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, in alle gevallen beperkt tot:

 1. 1. Directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade – zoals bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet – is derhalve uitgesloten); en

 

 1. 2. De door de in het lopende kalenderjaar aan wemovesports.nl betaalde vergoedingen voor het gebruik van de Dienst waaruit de aansprakelijkheid van wemovesports.nl is voortgevloeid.

 

 1. 3. Alleen in het geval dat sprake is van opzet of grove schuld van het hoogste leidinggevende personeel van wemovesports.nl geldt lid 1 niet.

 

De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking strekt zich eveneens uit tot alle personen waarvan wemovesports.nl zich bedient.

 1. 1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

 1. 2. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Artikel 11. Vrijwaring

 1. 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Gebruiker kan de overeenkomst op elk moment beëindigen door een e-mail of brief te sturen naar de op de website vermelde contactgegevens, onder vermelding van ‘opzeggen abonnement’. Bij opzegging door de Gebruiker is Gebruiker de vergoeding tot en met de lopende maand verschuldigd.

 

 1. 2. Het verwijderen van een Account kan door een e-mail of brief te sturen naar de op de website vermelde contactgegevens, onder vermelding van ‘verwijderen account’. Verwijdering van een Account houdt ook opzegging van het lopende abonnement in. Een account wordt verwijderd 2 jaar nadat het laatste abonnement is geëindigd.

 

 1. 3. wemovesports.nl is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van reden en zonder inachtneming van een opzegtermijn de overeenkomst (gedeeltelijk) op te zeggen. Bij opzegging door wemovesports.nl is gebruiker maximaal de vergoeding tot het moment van opzeggen verschuldigd.

 

 1. 4. In aanvulling op de andere (rechts)middelen die wemovesports.nl ten dienste staan, is wemovesports.nl te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, het account tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, dienstverlening te beëindigen en te weigeren om de dienst te verlenen, in het bijzonder -maar niet daartoe beperkt – indien:
  • De Gebruiker op enige wijze in strijd handelt met de Algemene Voorwaarden;
  • wemovesports.nl van mening is dat de handelingen van gebruiker schade aan wemovesports.nl of derden kunnen toebrengen;
  • Bij beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt voor gebruiker per direct het recht om de dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de dienst direct ontzegd.

 

 1. 5. wemovesports.nl verwijdert bij opzegging het account.

 

 1. 6. wemovesports.nl is niet gehouden om na beëindiging van de overeenkomst, enige content aan gebruiker te verstrekken.

Artikel 12. Forum en toepasselijk recht

 1. 1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

 

 1. 2. Alle geschillen tussen wemovesports.nl en gebruiker worden bij uitsluiting beslecht door de binnen het arrondissement van Amsterdam, Nederland, bevoegde rechter.

 

 1. 3. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 

 1. 4. De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

 1. 5. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.